Công trình công cộng
2014-03-28 13:56:13
Trung Tâm thương mại triễn lãm BVOM
Nằm trong quần thể Silicon Zone với tổng diện tích 2,1 ha
2014-03-28 13:56:50
Khách sạn hội nghị quốc tế Sakura
Khách sạn tọa lạc trên khu đất tiếp giáp nút giao nhau của 2 trục giao thông chính
2014-03-28 13:57:04
  ADD Hotel- Phuket, Thailand
2014-03-28 13:57:17
Dự án thuộc chiến lược mở rộng thêm quần thể khách sạn 5 sao bên cạnh khách sạn 3 sao hiện hữu PC N04. Vị trí đất xây dựng dự án có mối liên hệ sâu sắc với cảnh quan xung quanh: đặc tính mái, cao độ các công trình lân cận, tầm nhìn về phía hồ Norn Sar Num...
2014-03-28 12:44:44
Quí khách có thể đến văn phòng đại diện tại Hà Nội để xem chi tiết về dự án.
2016-11-07 11:22:40
Dự án được xây dựng là trung tâm tiệc cưới  có qui mô lớn nhất khu vực bao gồm 2 tầng với các không gian chức năng khác nhau..Chi tiết xem tại văn phòng đại diện Hà Nội hoặc gọi số máy 012 953 86668
2014-03-28 13:58:27

Kh¸ch s¹n Vitex to¹ l¹c t¹i sè 54 Hµng Bå- Hoµn KiÕm- Hµ Néi thuéc khu phè cæ Th¨ng Long x­a, lµ trung t©m th­ư¬ng m¹i, di tÝch lÞch sö næi tiÕng thÕ giíi. §Æc ®Øªm chung cña khu vùc nµy lµ quÇn thÓ hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh cæ, giao th«ng hÑp, mËt ®é di chuyÓn t­ư¬ng ®èi dµy. C¸c khu mua s¾m chñ yÕu phôc vô cho kh¸ch nước ngoµi vµ kh¸ch du lÞch.

2014-03-28 13:59:12
Khách sạn Hạ Long
2014-03-28 13:59:27
2014-03-28 13:59:48
Quí khách có thể đến văn phòng đại diện tại Hà Nội để tham quan chi tiết về dự án hoặc gọi số 012 953 86668 !


Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

082 538 6668