2014-03-28 13:56:13
Trung Tâm thương mại triễn lãm BVOM
Nằm trong quần thể Silicon Zone với tổng diện tích 2,1 ha
2014-03-28 13:56:50
Khách sạn hội nghị quốc tế Sakura
Khách sạn tọa lạc trên khu đất tiếp giáp nút giao nhau của 2 trục giao thông chính
2014-03-28 13:57:04
  ADD Hotel- Phuket, Thailand
2014-03-28 13:57:17
Dự án thuộc chiến lược mở rộng thêm quần thể khách sạn 5 sao bên cạnh khách sạn 3 sao hiện hữu PC N04. Vị trí đất xây dựng dự án có mối liên hệ sâu sắc với cảnh quan xung quanh: đặc tính mái, cao độ các công trình lân cận, tầm nhìn về phía hồ Norn Sar Num...
2014-03-28 12:44:44
Quí khách có thể đến văn phòng đại diện tại Hà Nội để xem chi tiết về dự án.
2016-11-07 11:22:40
Dự án được xây dựng là trung tâm tiệc cưới  có qui mô lớn nhất khu vực bao gồm 2 tầng với các không gian chức năng khác nhau..Chi tiết xem tại văn phòng đại diện Hà Nội hoặc gọi số máy 012 953 86668
2014-03-28 13:58:27

Kh¸ch s¹n Vitex to¹ l¹c t¹i sè 54 Hµng Bå- Hoµn KiÕm- Hµ Néi thuéc khu phè cæ Th¨ng Long x­a, lµ trung t©m th­ư¬ng m¹i, di tÝch lÞch sö næi tiÕng thÕ giíi. §Æc ®Øªm chung cña khu vùc nµy lµ quÇn thÓ hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh cæ, giao th«ng hÑp, mËt ®é di chuyÓn t­ư¬ng ®èi dµy. C¸c khu mua s¾m chñ yÕu phôc vô cho kh¸ch nước ngoµi vµ kh¸ch du lÞch.

2014-03-28 13:59:12
Khách sạn Hạ Long
2014-03-22 09:55:07
Cải tạo nội ngoại thất là một trong những bài toán nan giải nhất đối với công tác thiết kế...Qua một số dự án cải tạo không gian nội ngoại thất cho các công trình nhà ở tại các khu đô thị: Ecopark, Mĩ đình, Ciputra, Mễ Trì Sông Đà, Hà Đô v.v quí khách có thể có thêm một số thông tin cho việc thực hiện ngôi nhà của mình.


Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

082 538 6668