Khách sạn Vitex

Kh¸ch s¹n Vitex to¹ l¹c t¹i sè 54 Hµng Bå- Hoµn KiÕm- Hµ Néi thuéc khu phè cæ Th¨ng Long x­a, lµ trung t©m th­ư¬ng m¹i, di tÝch lÞch sö næi tiÕng thÕ giíi. §Æc ®Øªm chung cña khu vùc nµy lµ quÇn thÓ hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh cæ, giao th«ng hÑp, mËt ®é di chuyÓn t­ư¬ng ®èi dµy. C¸c khu mua s¾m chñ yÕu phôc vô cho kh¸ch nước ngoµi vµ kh¸ch du lÞch.


Kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm khu ®Êt:

DiÖn tÝch khu ®Êt 685,4m2.

MËt ®é x©y dùng 90%

Mét mÆt tho¸ng, hư­íng chÝnh quay ra mÆt ®­ưêng Hµng Bå

H×nh d¹ng khu ®Êt hiÖn h÷u gièng h×nh mét chiÕc khãa, vµ trong tư­¬ng lai sÏ ph¸t triÓn më réng däc biªn tr¸i khu ®Êt.

KÕt qu¶ kh¶o s¸t khoan th¨m dß ®Þa chÊt thuéc nÒn ®Êt yÕu, cư­êng ®é chÞu t¶i thÊp.


 Yªu cÇu chung :

Gi¶i ph¸p kiÕn tróc mÆt ®øng mang style T©n Cæ ®iÓn hµi hßa trong tæng thÓ khu vùc.

Gi¶i ph¸p ph©n luån giao th«ng ph©n t¸ch gi÷a khèi ngñ, khèi phôc vô vµ khèi thương m¹i sao cho sù tiÕp cËn ®ư­îc tèi ­ưu ho¸ trªn mét kh«ng gian h×nh èng.

Gi¶i ph¸p bè côc kh«ng gian c¸c khu thư­¬ng m¹i, khu spa gi¶i trÝ cao cÊp cÇn thuËn lîi cho viÖc kinh doanh khai th¸c ®a d¹ng c¸c ®èi tư­îng kh¸ch hµng...

Quí khách có thể đến văn phòng đại diện tại Hà Nội để tham quan chi tiết về dự án hoặc gọi số 012 953 86668 !Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

082 538 6668